小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 月に代わって、お仕置きよ! | つきにかわっておしおきよ

Informacje podstawowe

Kanji

つきにかわっておしおきよ
月に代わって、お仕置きよ!

Znaczenie znaków kanji

miesiąc, księżyc

Pokaż szczegóły znaku

zamiennik, substytut, zamienianie, przerabianie, konwertowanie, zastępowanie, okres, czas, epoka, wiek, klasyfikator na dekady, epoki, wieki i etc, pokolenie, generacja, opłata

Pokaż szczegóły znaku

służenie, serwowanie, obsługiwanie, wykonywanie, robienie, urzędnik, oficjał

Pokaż szczegóły znaku

położenie, umiejscowienie, umieszczenie, złożenie, zdeponowanie, pozostawienie, oddanie w zastaw

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

つきにかわっておしおきよ

tsuki ni kawatte oshioki yo


Znaczenie

ukarzę Cię w imieniu księżyca!


Informacje dodatkowe

$$$$$$$$$$$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Z$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$~ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZ$$$$$$$$Z$$$$$$Z$
$$$$$$$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Z$$$$$$ZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZ8I++++IOZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZ$$$$$$$$Z$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZ$ZZZ$$$$ZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZ7?Z??+??I?+OZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$$Z$$$Z$$$$$$Z$$$$$$$7
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZZNZ?+??78D$Z???O=ONO=???$MZZZZZZZZZZZZ$$Z$I$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$7
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ+?IZ?+OZZZZZO8Z78?????$I?++I$NN?Z8O:::Z+$77?D.Z=$Z$$$$$Z$$$$$$7$$$$Z+$$$$$$$$$$$$$7
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$$$$$$$$Z$ZZZZZZZZZZZZZZZZ8+??+?+7???N+????????ZI+??????????+DOO:8::8D777$$ZZZZ$$$$$$Z$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZ$ZZZZZZ$??8ZOZZ8OI?I?????I7$????????III????????OZZO7787Z$$$.Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+,$$$$$$7
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZ8??78::~D7+????????I7?8OI??I777777777I??II+DI7787NZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7I
$$$$$$$$$$$$,$$$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZ?OZO7O8$:=D????????$OO7I7+??????I7777777777???$I777O8$$$$$$$$$Z$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7777I
7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7?$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZ8I$IZO8???????I77777$?????????I7777777777???+777I7$$$$$$$$Z$$$$$$$Z?$$$$$$$$$$$$$$$$$77I
777$$$$$$$$$$$7$7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZ$ZZZZZZO77?8????????????I77?+I+??????I7777777777IZI7$777O$$$$?$$$$$$$$$?Z$$$$$$$$$$$$$$$$$777I
7777$$$$$$$$$$7777777$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Z$$$$$Z$$$$$DO+??+????????77I7I78O~~:+?????7777777777777$77777$$$$$$$$$$$ZZO+$$$$$$$$$$$$$$$$$7777I
777777$$$$$$$$$77I77777$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7$$??????$?????I77Z:7$~=~~~~~????O77777777777777D777?8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$77777I?
7777777$$$$$$$$7$777777$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8?+??????????777~~~~~~~~~78???IO7?I777777777I7II77II$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7777I7II?
777777777777$$$$77$7777$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Z???????I?????77I:~~~~~~DD8????7?8~I778777777II7777I?O$$$$ZZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$777777III+
77777777777777$$$$$7$7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?$$$$$$?D???7I77??++7777DD7Z~:8IIZ++O7$D~DII7N77777777II777?I$$$$$$$.$$$$$$$$$$$$$777777777I7II+
7777777777777777$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8M??I7777I??+8?O777IO$?Z8ZIIII=~~?DI7I$I77777II7I7777??8$$$$$$$$$$$$$$I$$$777777777IIIIII+
7777777777777777777$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?$$$$$$$Z??D77I77I??I8+D88$ZOIZ:OZ?II~~~I77+:DI7IO7777Z777777I??7$$=$$$$$$=7777777777777IIIIIIII?+
7777777777777777777$:$$$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$?87777777N???8~~~8$7?I7OZDO~~+N+,,~8~8+DI7777I$777777??877777777777777I777777IIIIIIIII??+
I777777777777777777$7$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$877877777+:$++=+~~~~~7ZII~~+::=OZON:,~~8ODI77$$877777I?I7777777777II77I77IIIIIIIIIII????=
IIIII7777777777777777$$$$$$$$$$7$7$$$$$7$$7$$$$7$$Z?7II777777?~~~~~+=DNZ$=~~~~~~:87:8OD:+~~~N=8I7$$I7777I??7777I7I7II77I7IIIIIIIIIIIIIIIII?+
????IIIIII777777777777$$$$$$$$77$7$777777777$777$$7?8II777I777I+?+=N=DD.~~~~~~~~~8D:?:,::~~~+:~O777NI7777??D7777IIII77?IIIIIIIIIIIIIIIIII??+
??????IIIIIIII77777777777777$$$$$$?777777777777777+?IDO7III7I:~~~D7~O:DO8:~~~~~~~~=OOND::~~~::~?777$D7777???II7I7I7I7IIIIIII7IIIIIIIII?IIII+
???????IIIIIIIIIIII7777777777777777$7777777777777O??I7II7ZD?77?8=D:=O::N+=~~~~~~~:=OOO8:~~~=~$=$7777??777I??7IIIII7I7IIIIIIIIIIIIIIIIIII???=
?????IIIIIIIIIIIIIIII7I7777777777777$777777777777I??I77I?I7?I?~=~~::N,~N:~~~~~~~~~::,,+~~~~~~~O777778Z7777???ZIII7II77II7IIIIIIIII?IIII????=
??????II??IIIIIIIIIIIII777I777777777777777777777$???7777ZD8Z+++~Z~=::8OOO?~~O=~~~~~~~~~~~~~:=$777II7$II777????I7II7IIIIIIIIIIIIII???++++++++
????I???I??????IIIIIIIIIIIIII77ZO77777,777777777Z???7777N7I7I77~7:~~::NO8:~~D~~~~~~~~~~~~~~ZN77IIIIII$D777I???87IIIIIIIIIIIIIII???+++++++++=
??????I??????+???IIIIIIIIIIIII$:?77777777777II77????777I777777I::~~~~~~$:~~~~=~=~~~~~~~~~~~Z77IIIIIII8II77I????7?I????I??????I???+++++++++++
??++++?????++++??+?+????IIIIII7:,OII7IIIIIIIIIIZ???I7778I77777778~$~~~~~+~~~~8III8~~~~~~~~8IIII7IIIIII7O777????$???????I?I???+++++=+++++=++~
?I?+????+??+++++I?++I??????III$,:,8IIIIIIIIIIIII???I77ID777777777IDN~~~~~~~~~8IIII8~~~~~~$IIIII=IIIII777Z77?????+??????????+++++?+=+======+~
++??+I+++?+??+++?+++I?+?I????I??:::OIIIIIII???Z????77787I77777777ZZZD~~~~~~~~~7II78~~~~:$IIIIIIIIIIII?O7II7I????7????II??+?I?++++======+===:
++++?++?+??+??++++++++?+?+II????8:::$I????????I????77DOIIII7III77:D877?~~~~~~~=7I$~~~~8DI8IIIIIIIIIII??7787I?????$????????+++++===+========:
+++?+I++++?+++++?+?I++I+++?++??IO?:::,=??????+?????77I$IIIIIIIIIIIII7IIIO7:~~~~~~~~~D~~=III????????????Z77O7????II+???++++++++===========~=:
?+???+++++++++=I7$$Z~,::::::::::::::::,I??+++Z????II$ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?NO$+~+N7~~~=7I??++++??++++++$7I7I?????8?++++++++++===+=====~==~,
+++++?+?+++++++::::::::::=:::::::::::::,=+++++????7D7Z???????O:DI???IIIIIIIII7~~~~~~~~Z$$ZO$ZDOOON++++++$7787???????++++++++++=========~~~=:
+?++++++++++++++==+==+=I8Z+,~I7I::::::::D+++O????II7$????????$::8???IIIIIIIIIZ~$~~Z$$$$D88M?,,:::,,7O=+++Z7III?????I+====+++++========~===~:
?????++++++++++++?+++++?N:::::::::::::::,O+=+????7$7Z????????=::8???????IIIII7$?OZZI8D$N,:::::::::::::N++?I777??????~=====++=+=~=======~~~~,
====???+++++++++++?++++O:::::::::::::~,:::N$?????O7$++++????+,::Z???????III+ZZO87MDI$Z:::::::::::::::::~==D778I?????7===========+=====~~=~~:
~~~~~~++++++++++++++++?=77:::::::::=:::::::Z????877Z+++++??+N:::?++?D$Z?$$$$N++$Z$Z8,:::::::::::::::::::8+=777O?????I$+===========+~~~~~~~~:
~~~~~~~~~~=++++++=++++++=$::::::::~,,:::::::7??O77I++O,:,8++,::$+::$8O78$$$$~=8O88?,::::=ZZ?~~+ZI,::::::,?+Z77I???????=========~===~~=~~~~=:
~~~~~~~~~~~~~=+=========+:::::::::~::::::::::~87778++$::::?$:::8::,Z=Z:8$$?~7NO8:~:::+I::::::::::::I:::::8==I77$??????Z=~=~~~~~~~=~~~~~~===:
~~~~~~~~~~~~~~=+======~==O:::::,.,7I?:::::::::$I7I=+++7?+MI:,78:,.=$IZ$D$+~8DD,::I:I,:::::::::::::::~,:::7~=D7777???III$==~=~~~=~=~~=======:
=?~~~~~~~~~~~~~=+====~=~Z:::=$:~=~~=?::::::::::=I8=====~Z8Z,::::::.$8N$Z$?O8,:::,,=::::::::::::::::::,:::O7==777I?I??II?~~~~~~~=~~==~~=====:
~~?=~~~~~~=~~~~~~====~~:::,$~~~~~~~~~D::::::::::.:====+I:::::::::=IDO??DND,:::::,:D8?:~~78$:::::::::::=::8D==$7777??I??I$~~~~~~~~=~========:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==O::I~==~~~~~~==~~:::::::::::8==~O:::::,N,::::~8?N$,I$$$O:==~~~~~~~~~~~~:$:::::::$:8OO~~~N777I?I?????~~~=~~~~=======~~:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Z:+~~~~==~~~~~~~~O?Z::::::::::I:~:+~::,::::::$,:7~8$$$$$+Z~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::ZOOOO?~~:7777I????I?~~==~~~~====~~~~~:
~~~~~~~~~+=~~=~~~~~:I:8==~~~~~~~~~~~~:???D::::::::::,I~::I::::::::::=8Z88$$$Z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=?::::OOOOOD~~~I7777Z+????$=~~~~~~==~~~~~~~:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~$I?II+:::::::::::Z::?:::::N::::ZI$$$$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N,:Z::OOOOOO+~~~?7777$?I???O~~~~===~~~~~~=~:
~~~~~~~~+~~~~~=~=~~~~~~====~~~~~~~~~:??Z?II=:::::::::::,,:::$:::::DD7Z$8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:N,::::::OOOOOO8~~~777777?+I???=~+====~~~~~~~~:
~~~~~~~~+++~~~~:~~~~~~~~====~~~~~~~=8?8I?777:::::::::::::I:::$::~?OIID~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==7,:::::::~OOOOD8D=~~=O77777??????=====~~~~~~~~=:
~~~~~~~~~~=+~~~~+~==~~~~~~+========+?8??$ZD,8:::::::::::::~:,:$8ZID~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=?::::::::::DD,:~~~~~~=~~I77777+????8====~~~~~~~?~=
+~~?=~~+~=~~~~~~====++====~========7$?I8$~::~O:::::::::,8$$$8Z8$D~==~~=~~~~~~~~~~~~~~~~=8:::::::::::7=~~~~~~~~=~~=D777777I+???===~~~~~~~~~~,
==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+?~=~~~==~=~~II+IO$7:::::::::::::O$$$Z$$O$?=~==~~=~~~~~~~~~~~~~=~Z:::::::::::::~~~~~=~=~~~~~~~O77777II???I~~~~~~~~~~~=,
~~~~~~~~~~~=======~=~~+==~~~=====~I?II$$::::::8:::::,Z$$Z$$$$$8~~~~~~~~=~~~~~~~~~=~~D::::::::::::::======~~~~=~~~~~=777777I++?IO~~~~+~~~~:~,
~=~~~~~~~=======~=~+~~~=~=~======8O?I8$Z::::::,=::::Z$$$$$$8$$+==~~=~~~=~~~~~=~~=~D:::::::::::::::=========~~~~~~=~~$777777??+???~~~~~=~~~~:
==?===+=~=+++==+~I~=+==+====+=+==8IIIO$$:::::::::::D$$$8$$$$$$~====~=~======~~=??::::::::::::::,8==~=~==========~~~~+I777777?+???~~=~~~~~~~:
~~=?+?==+===+==+~+=+====+====?==D?I?$8$$D:::::::,~:$$$$$$$O$$$~===~====~=====ZI?,::::::::::::$I========~===+=======~=D777777I?$?IO~~~=~~=~~:
~~~=~~~+===============+~~======II?77D8$$O,::::::DN$$$Z$$$O$$$~=======~===:8::::::::~I??=::~,=====+=+======+==========7777777II$??~=~~==~~~:
==~~~==~=~==~==?==+=+=+========N?II777D$O$$$$ZOOZ~~$$$O$$$8$$$7~===~=====Z:::::::::::::::::?======I===~~~~============87777777??I?O=====~==:
=I~?=======+~=+++====?========O+II77777Z78OZODI~===O$$Z$$$$$$$O~======O:::::::::::::::::::Z=?+==?=OO$$$$$$Z====~======~Z777777II?7?7=+=~=~=:
~~=?=?========+===============7II777777========++??=O$$O$$$O$$$8===~D::::::::::::::::::::D===OO$$$$$$$$$$$O============?I777777IIID?~======~
++===========++=====+?===+===NIII77777N===========++?$Z$$$$$8$$$$8,:::::::::::::::::::::O+8$$$$$$$$$$$$$$$~=?===========O777777IIIIOD======~
==========+?+?====+?========D?II77777I~========+==+=+=?~~O$$$O=~:::::::::::::::::::::::7$$$$$$$$$$$$$$$$$I==~===========+777777$?II?++=====:
~+=========++===?=========+=?III77777N===============+++~=??Z::::::::::::::::::::::::::8$$$$$$$$$$$$$$$$O================77777777IIII7=====~
=========++===+============ZIII777777====~=?=?===+=~?==+=+==+::::::::::::::::::::::::::$$O$$$$$Z$$$$$$$$+================O7777777III?D$====~
========+=================~?III777777===+=========~==+~~=~==I:::::::::::::::::::::::::=8?=IO$Z$$$$$$$$$O===+==============$7777777III?I====:
=============+++=+==+=====DIIII7777$8=======~===~=+~===~~~~:$::::::::::::::::::::::$:::::::::$$$$$$$$$$8Z+==+===+=========77777777IIII$+===:

Części mowy

wyrażenie